گروه مهندسی خزاعی

نقش فضای بازی و تجهیزات وسایل خانه بازی در سلامت روان کودکان

به صورت کلی نتایج این مطالعه نشان می دهد که چون کودکان از اوایل تولد به طور ناخودآگاه دنبال جست و جوی ایمنی هستند و فضاهای بازی (تج...

ادامه مطلب