بازی کودک و تربیت

بازی وسیله ای برای رشد همه جانبه ی کودک است چراکه بازی انواع واقسام گوناگون داردوهرکدام مناسب با دوره ی سنی کودک است.بازی وسیله ای برای شناخت از خود وشناخت از دیگران است.بازی ارزش آموزشی دارد,کودک پیش از مدرسه خیلی از مسائل راازطریق کاره های عملی یادمی گیرد این یادگیری عملی در ضمن بازی صورت می گیرد.

ادامه مطلب

نکات ضدعفونی وسایل کودکان

یکی از مسائل مهم در بازی کوکان، تمیز بودن وسایل آنهاست . از آنجایی که کودکان تماس زیادی با اسباب بازی های خود دارند، بهتر است والدین این وسایل را ضد عفونی کنند.

ادامه مطلب

12